Psycholog Nowy Targ

Zasady funkcjonowania ośrodka - Regulamin

ważne informacje

Na tej stronie zawarliśmy wszystkie ważne informacje, które uważamy, że ułatwią zrozumienie procesu terapii oraz w jaki sposób działa ośrodek. Gdyby, po przeczytaniu, pojawiły się dalsze pytania proszę odwiedzić zakładkę FAQ lub porozmawiać ze swoim terapeutą.

I. Umawianie spotkań pierwszorazowych:

 1. Pierwszorazowa wizyta w Ośrodku umawiana jest za pomocą rejestracji pod numerem 884190666 lub za pomocą adresu e-mailowego: terapianowytarg@gmail.com lub za pomocą systemu rejestracji online umieszczonego na stronie www.terapianowytarg.pl

 2. Umówienie wizyty za pomocą rejestracji online wiąże się z obowiązkiem przedpłaty.

 3. Pierwszorazowe wizyty są potwierdzane smsowo 2 dni przed spotkaniem. Potwierdzenie wizyty wiąże się z bezwzgędnym obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że w przypadku niestawienia się na wizytę czy odwołania jej po potwierdzeniu, należy ją opłacić, bez względu na powód niestawienia się. Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z odwołaniem wizyty.

 4. W przypadku psychoterapii osoby niepełnoletniej pierwsza wizyta konsultacyjna zawsze odbywa się z samym rodzicem/rodzicami (lub opiekunem prawnym) celem poznania problemu, sytuacji rodzinnej, oczekiwań oraz przedstawieniu zasad prowadzenia psychoterapii. O tym w jakim stopniu rodzina będzie włączona w proces psychoterapii decyduje osoba prowadząca.

 5. W przypadku psychoterapii osoby niepełnoletniej konieczna jest zgoda obojga rodziców na podjęcię przez dziecko terapii.

II. Spotkanie drugie i kolejne. Umawianie, odwoływanie.

 1. Kolejne wizyty w ramach usług Ośrodka umawiane są bezpośrednio u prowadzącego psychologa/psychoterapeuty.

 2. Umówioną wizytę można odwołać maksymalnie do 24h przed spotkaniem. Po tym czasie wizyta jest płatna w 100% niezależnie od przyczyny. Powód odwołania wizyty po czasie 24h nie wpływa na odpłatność wizyty.

 3. Wizytę można odwoływać na numer osobisty terapeuty lub na numer rejestracji 884 190 666. Odwołania można dokonać telefonicznie lub wysyłając SMS (liczy się godzina przychodzącego połączenia).

 4. Płatność za wizytę następuje każdorazowo po jej zakończeniu u psychologa/psychoterapeuty prowadzącego spotkanie. Możliwe jest zapłacenie za spotkanie przed jej odbyciem się na rachunek bankowy.

 5. Płatność przy wizycie prowadzonej w trybie online zawsze następuje przed spotkaniem licząc czas zaksięgowania wpłaty i pojawienie się przelewu na rachunku Ośrodka. Potwierdzenie przelewu należy przedłożyć na adres e-mail prowadzącego terapię niezwłocznie po wykonaniu przelewu.

 6. Płatność należy uiszczać na numer konta: 97 1140 2004 0000 3202 7466 7017 w tytule podając swoje imię i nazwisko oraz datę i godzinę spotkania.

III. Przebieg terapii:

 1. Na wizytę należy stawiać się punktualnie. W razie spóźnienia się czas wizyty jest skracany o czas spóźnienia.

 2. W przypadku spóźnienia psychologa/psychoterapeuty czas wizyty nie skraca się.

 3. Wizyta trwa do 50 minut chyba, że psycholog/psychoterapeuta zdecyduje inaczej zgodnie z procedurami/protokołami terapeutycznymi (np. Protokół PE leczenia PTSD; sesje trwają 90 minut)

 4. Rozpoczęcie terapii jest poprzedzone zebraniem wywiadu, jeśli to możliwe ustaleniem diagnozy, zebraniu listy problemów i oczekiwań. Psycholog/psychoterapeuta ma prawo odmówić rozpoczęcia terapii i jednocześnie ma obowiązek podać przyczynę.

 5. Psychoterapia odbywa się cyklicznie. Najczęściej są to spotkania raz w tygodniu, chyba że osoba prowadząca terapię, w uzasadnionych przypadkach, określi inaczej częstotliwość.

 6. Terapia w Ośrodku prowadzona jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. Skuteczność leczenia oraz zasadność jej stosowania w określonych przypadkach została dobrze udokumentowana. Przegląd skuteczności w badaniach jest dostępny pod adresem:

  https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2022/11/PrzegMeta_v3.pdf

 7. Osoba korzystająca z usług psychologicznych/psychoterapeutycznych przyjmuje do wiadomości, że skuteczność terapii zależy w istotnej mierze od zaangażowania osoby, wykonywania zadań, regularności w spotkaniach.

 8. Osoba korzystająca z usług Ośrodka przyjmuje do wiadomości fakt, że psychoterapia nie jest skuteczna w każdym przypadku (patrz punkt 16) i mimo poprawnie prowadzonej psychoterapii i zaangażowania może okazać się ona nieskuteczna w indywidualnym przypadku.

 1. Osoba podejmująca terapie ma prawo do uzyskania informacji o przewidywanym, orientacyjnym czasie jej trwania. Informacji takiej udziela psycholog/psychoterapeuta prowadzący. Jednocześnie przyjmuje ona do wiadomości, że długość może ulec zmianie z powodu wielu czynników, do których należą przede wszystkim: zaangażowanie w terapie, regularność i nieodwoływanie spotkań, pojawienie się kolejnej diagnozy, zatajenie istotnych informacji.

IV. Zakończenie terapii, przerwanie wizyty lub terapii.

 1. Terapia zostaje ukończona w sytuacji, kiedy pacjent i terapeuta są zgodni, że nastąpiła satysfakcjonująca poprawa w zgłaszanych problemach. Psycholog/Psychoterapeuta ocenia obszary ewentualnej dalszej pracy i informuje o tym pacjenta.

 2. Rezygnacja z terapii (przerwanie jej) jest możliwa w każdym momencie przy zachowaniu okresu odwoływania spotkania – 24h. Po tym czasie sesja jest płatna, bez względu na rezygnacje osoby z terapii.

 3. Na spotkaniu obowiązuje bezwzględna trzeźwość. Psycholog/Psychoterapeuta ma możliwość badania alkomatem w razie wątpliwości. W sytuacji bycia nietrzeźwym na spotkaniu jest ono przerywane z obowiązkiem zapłaty. Taka sytuacja nie oznacza przerwania samej terapii.

 4. W uzasadnionym przypadku m.in. rażącym, uporczywym braku współpracy, nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, stosowania agresji wobec terapeuty w jakiejkolwiek formie psycholog/psychoterapeuta ma prawo do przerwania wizyty z obowiązkiem zapłaty lub całkowicie przerwania terapii.

V. Tajemnica zawodowa:

 1. Psychologa/psychoterapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, za wyjątkiem sytuacji:

 • powzięcia informacji o prawdopodobieństwie zagrożenia życia lub zdrowia pacjentka lub innych osób;

 • powzięcia informacji, która zgodnie z artykułem 240 Kodeksu Karnego musi zostać zgłoszona pod groźbą odpowiedzialności karnej;

 • zwolnienia psychologa/psychoterapeutę przez prokuratora lub sąd w sytuacji bycia podejrzanym/oskarżonym w sprawie karnej o umyślne przestępstwo;

   

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Ośrodek zajmuje się sporządzaniem opinii do różnych celów: do komisji orzeczniczej o niepełnosprawności, na potrzeby sądownicze, ubiegania się o pozwolenia itp. Każdorazowo należy wstępnie ustalić telefonicznie cel, zakres opinii.

 2. Osoba korzystająca z usług Ośrodka ma prawo do uzyskania zaświadczenia o korzystaniu i/lub opinii. Opinia wydawana jest w zależności od jej celu, zakresu, uzasadnienia.

 3. Psycholog/psychoterapeuta zobowiązuje się prowadzić sesje zgodnie ze sztuką, zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologów.

 4. Psycholog/psychoterapeuta zastrzega sobie prawo do możliwości superwizowania danego przypadku, czyli omówienia go z innym psychologiem/psychoterapeutą lub superwizorem.