Psycholog Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Ośrodek Psychoterapii
Poznawczo- Behawioralnej
i Psychologii

mgr Katarzyna Siedlaczek –   mgr Paweł Siedlaczek

tel. 884 190 666
lub 882 424 569
ul. Ludźmierska 1, 34-400 Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Psycholog-psychoterapia-konsultacje-diagnoza

OFERTA OŚRODKA

W tej sekcji omawiamy najczęstsze usługi, które są świadczone w ramach działania ośrodka. Staraliśmy się jak najbardziej zwięźle i czytelnie opisać o co w tym chodzi. Poniżej zamieszczony został dokładny cennik

Psycholog Nowy Targ

kosnultacje psychologiczne opinidawstwo psycholog Nowy Targ

Konsultacje

Porada psychologiczna

Konsultacje: najczęściej jedno lub kilka niezobowiązujących spotkań z psychologiem dostosowane do potrzeby zgłaszającego oraz zazwyczaj jest to spotkanie przed rozpoczęciem właściwej terapii, mające na celu określenie oczekiwań klientów, problemu, celów.

Poradnictwo i wsparcie: jedno lub kilka spotkań z psychologiem mające na celu udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej i edukacje lub wsparcie w kryzysie.

Psycholog Nowy Targ

terapia dzieci i młodzieży psycholog Nowy Targ

Psychoterapia Poznawczo Behawioralna

Cognitive Behaviour Therapy

Najlepiej zbadana naukowo metoda psychoterapii, charakteryzująca się najwyższą skutecznością. Zakłada zmianę nieprzystosowawczych myśli oraz naukę nowych zachowań, co przekłada się na redukcje objawów. Jest aktywną formą terapii, a więc to klient ma tutaj największy wpływ. W przypadku wielu zaburzeń jest to metoda krótkoterminowa – do kilkunastu spotkań. Jednak nie zawsze jest to możliwe – na przykład w zaburzeniach osobowości. Brytyjski Instytut ds. Zdrowia (National Institute for Health and Care Excellence) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatryczne (American Psychiatric Association) zalecają stosowanie tej metody między innymi do: zaburzeń afektywnych (np. depresji); lękowych (np. fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych); PTSD; zaburzeń odżywiania (bulimia); uzależnień; zaburzeń osobowości np. borderline, unikająca, zależna.

Psycholog Nowy Targ

diagnoza inteligencji depresja, lęki psycholog Nowy Targ

DIAGNOSTYKA

i Opiniodawstwo

Diagnoza:  składa się z wywiadu, obserwacji oraz przeprowadzenia badania testami psychologicznymi. Jej główne obszary to: diagnoza osobowości, inteligencji, procesów poznawczych (zazwyczaj w związku z chorobami neurodegeneracyjnymi np choroby Alzheimiera, mikrouszkodzeń mózgu, otępienia naczyniowego), zaburzeń psychicznych (uzależnienia, schizofrenii, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości), w kierunku dysleksji rozwojowej, autyzmu i innych zaburzeń rozwoju i zachowania. Pozwala określić stan obecny, a dzięki temu wprowadzić odpowiednie leczenie/interwencje oraz monitorować jego postęp. W naszym gabinecie stosujemy profesjonalne, a więc dokładnie sprawdzone metody diagnozy psychologicznej.

Opiniodawstwo: Na podstawie wcześniejszej diagnozy jest wydawana opinia lub ocena psychologiczna. Opinie psychologiczne respektowane i wymagane są przez różne instytucje na przykład komisję ds. orzekania o niepełnosprawności, szkoły, lekarzy, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

terapia uzaleznień psycholog Nowy Targ

TERAPIA uZALEŻNIEŃ

INDYWDUALNA TERAPIA

Terapia uzależnień: skierowana do osób, które zmagają się z problemem: picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych (leków, narkotyków, dopalaczy), hazardu i innych uzależnień behawioralnych np. seks, praca, zakupy, ćwiczenia. Celem terapii jest nauka rozpoznawania chęci picia/brania/zrobienia oraz wytworzenia metod i sposobów radzenia sobie z nią. Podobnie jak w przypadku innych problemów zawsze ważne jest indywidualne podejście do problemu.

Program ograniczania picia: został stworzony dla osób, które nie chcą całkowicie zrezygnować z picia alkoholu, ale chcą go ograniczyć. Przeprowadzony jest zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/programy-ograniczania-picia ). Skierowany jest również do kierowców, którzy starają się o odzyskanie prawa jazdy.

Psycholog Nowy Targ

terapia uzaleznienia współuzależnienia psycholog Nowy Targ

Psychoterapia Poznawczo Behawioralna

dda/ddd/wspÓŁUZALEŻNIENIE

Terapia współuzależnienia: dla osób, które na co dzień żyją z osobą będącą w aktywnym uzależnieniu i w związku z tym przeżywają narastające cierpienie.

Terapia DDA: dla osób, które wychowywały się w rodzinie, gdzie jedno lub oboje rodziców nadużywali alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Terapia nadużywania i uzależnienia od telefonów/ komputera: dla dzieci i młodzieży mająca na celu ograniczenie ilości godzin spędzanych przy urządzeniach.

Psycholog Nowy Targ

psychoterapia psycholog Nowy Targ

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA

Terapia zaburzeń zachowania: terapia oparta o stosowaną analizę zachowania (warunkowanie instrumentalne oraz klasyczne). Jej zadaniem jest zrozumienie jaką funkcje pełni zachowanie problemowe oraz jakie konsekwencje w środowisku je wzmacniają (nagradzają, podtrzymują). W tej terapii przede wszystkim  aktywną rolę w zmianie mają rodzice dziecka, właśnie poprzez stosowanie odpowiednich oddziaływań następuje wygaszenie (zanik) zachowań niepożądanych oraz wykształcenie zachowań alternatywnych – pożądanych.

Psycholog Nowy Targ

CENNIK

Psycholog Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Zespół Ośrodka

Psycholog Nowy Targ

Paweł Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ

Paweł Siedlaczek

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany specjalista uzależnień

 Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Śląskim o specjalności klinicznej i sądowej. Potem odbyłem szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień i posiadam certyfikat KBPN 1291/2016 http://www.kbpn.gov.pl. Kolejnym krokiem specjalizacji było ukończenie 4-letnich studiów psychoterapii poznawczo-behawioralnej w ramach Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem prof. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

 Moja praca jako psycholog i psychoterapeuta to m.in. praca szpitalna: nowotarski oddział leczenia uzależnień, oddział psychiatrii z pododdziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, poradnie zdrowia psychicznego. Ponadto, doświadczenie zdobywałem m.in. w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno -Konsultacyjnym w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz w długoterminowych ośrodkach stacjonarnych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Mam doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi i uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, uzależnionych behawioralnie np. od hazardu, internetu. W swojej pracy zawodowej miałem okazję pracować również z młodzieżą oraz dziećmi sprawiającą kłopoty wychowawcze. Ponadto, mam doświadczenie w w diagnozowaniu i opiniowaniu pod kątem predyspozycji rodzicielskich.Stałe współpracuje z wymiarem sprawiedliwości pod kątem opiniodawczym. Od wielu lat prowadzę w raz z żoną prywatną praktykę psychoterapeutyczną, która obecnie przyjęła formę Ośrodka Psychoterapii

Pracuje zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. Specjalizuje się w: zaburzeniach lękowych, depresyjnych, osobowości, PTSD, OCD, uzależnieniach. W pracy najważniejsze dla mnie jest to, żeby wykorzystywać narzędzia, których skuteczność została dowiedziona metodami naukowymi (Evidence Based Medicine)

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej http://www.pttpb.pl

Katarzyna Siedlaczek psycholog terapia psycholog Nowy Targ

Katarzyna Siedlaczek

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, seksuolog kliniczny, certyfikowany specjalista uzależnień

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim o specjalnościach psychologia kliniczna i psychologia sądowa. Ponadto, ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego kursu specjalistycznego terapeuty poznawczo-behawioralnego.

Moje doświadczenie zawodowe to m.in praca z dziećmi i młodzieżą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu, gdzie diagnozowałam i prowadziłam terapie psychologiczną. Współpracowałam ze Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju (Oddziały Szpitalne i Rehabilitacyjny Dzieci i Młodzieży). Uczestniczyłam w szkoleniach m.in.: z dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialektyczno-behawioralnej terapii zaburzeń osobowości. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie, w poradniach leczenia uzależnień i współuzależnienia, w centrach zdrowia psychicznego oraz w ośrodku interwencji kryzysowej. Prowadziłam warsztaty, grupy wsparcia, grupy rozwoju osobistego oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży oraz w pomaganiu osobom DDA/DDD, współuzależnionym, uzależnionym, a także z osobom, które cierpią z powodu depresji, lęku lub mają trudności w relacjach. Kierując się zasadą szacunku do problemów klienta, w bezpiecznych warunkach staram się być towarzyszką zmian, które zachodzą w czasie terapii. Oferuje pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej  w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem innych nurtów dostosowanych do problemów klienta.

 

psycholog Nowy Targ

Sabina Gil

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności psychologia kliniczna. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-behawioralnej. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych oraz interwencji w nurcie poznawczo-behawioralnym nakierowanych na pracę z wymienionymi grupami wiekowymi. Do tej pory ukończyłam kursy dotyczące: pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym, interwencji poznawczo-behawioralnych w terapii zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, interwencji poznawczo-behawioralnych w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD, problemowych zachowań seksualnych dziecka, samouszkodzeń u dzieci i nastolatków, interwencji kryzysowej u dzieci i młodzieży prowadzonym przez Tomasza Bilickiego. Ponadto staram się ciągle kształcić w zakresie skutecznych metod wychowawczych, zaburzeń odżywiania. Obecnie pracuję także z osobami dorosłymi: z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, osobowości. Zajmuję się również terapią uzależnień.

Mój dotychczasowy dorobek zawodowy obejmuje pracę w szkołach z dziećmi na terenie Podhala w ramach projektu Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary. Współpracowałam z Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej. Uczestniczyłam w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez właścicielkę placówki. Jestem pod stałą opieką doświadczonych terapeutów i nieustannie nabieram wiedzy i doświadczenia w zakresie konsultacji dzieci, młodzieży i dorosłych, diagnozy, pomocy psychologicznej, terapii psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Właśnie praca z dziećmi i młodzieżą jest moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych zarówno w kontekście diagnostyki, psychoedukacji jak i terapii poznawczo-behawioralnej.

 

psycholog Nowy Targ

psycholog Nowy Targ

Psycholog Nowy Targ

Anna Schab-Przybycień

psycholog, psychoterapeutka w takcie procesu certyfikacji

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, ze specjalnością psychologia kliniczna. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie 5-letniego certyfikowanego kursy psychoterapii w nurcie psychodynamiczno-systemowym w Krakowskim Centrum Edukacyjnym Cogito. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuję również jako dydaktyk w Instytucie Psychologii UIK. Badawczo zajmuję się problematyką wykorzystywania seksualnego. Uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystywania seksualnego. Dotychczasowe doświadczenie zdobyłam również odbywając praktyki na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Moje zainteresowanie terapeutyczne dotyczy osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

psycholog Nowy Targ

Klaudia Wierzbiak

psycholog

Jestem absolwentką psychologii o specjalności kliniczno-sądowej na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Nowym Targu, w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, a także w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Tatrogród’’ w Zakopanem.

Moim celem jest nieustanne doskonalenie swojego warsztatu pracy, który umożliwia mi pomoc osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących pomocy psychologicznej, seksuologii, terapii poznawczo-behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowań.

W pracy z klientem najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na autentyczności i zindywidualizowany dobór metod pracy do jego potrzeb. Co dla mnie niezwykle istotne, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Natalia Brzozowska

psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w procesie certyfikacji

Ukończyłam psychologię na Akademii Ignatianum w Krakowie ze specjalnością psychokryminologia. Podczas trwania studiów zdobywałam doświadczenie w Krakowskim Centrum Psychoterapii KOT, na psychiatrycznym oddziale rehabilitacyjnym w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego LOGOPROMED oraz jako wolontariuszka w Telefonie Pogadania. Obecnie jestem w trakcie 4-letniej szkoły z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, które posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Na co dzień pracuję również jako psycholog w szkole podstawowej.

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą pracy zarówno z dziećmi oraz młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Niezależnie czy jest to gabinet psychologa szkolnego czy spotkanie psychoterapeutyczne staram się tworzyć atmosferę pełną ciepła i zrozumienia. 

Sandra Przewłocka

psycholog

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym – SWPS w Warszawie. Ukończyłam szkolenie z mediacji bazowych (cywilnych, karnych, pracowniczych i rodzinnych) w Polskim Centrum Mediacji, w Warszawie. Mam doświadczenie w Warsztatach Trenerskich (prowadzenie szkoleń za pomocą różnych technik, w tym psychologicznych, z zakresu wiedzy, umiejętności i postaw trenerskich) oraz z zakresu z Mindfulness – uważność jako trening metapoznawczy z komponentem rozwijania akceptacji, empatii i współczucia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Doskonaliłam się w Treningach Umiejętności Społecznych w zakresie różnych deficytów (w obszarze funkcjonowania społecznego), w Przystani Psychologicznej, a także szkolenie na Trenera Mentalnego/Psychologa dzieci w sporcie pod okiem wykwalifikowanej kadry – psychologów sportu oraz trenerów UEFA, w Akademii Ferajna, gdzie później na tym stanowisku pracowałam.

Jeszcze w trakcie studiów zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi np. pracując w szkołach i przedszkolach, a także na obozach – Mental Camps SALWASPORT, gdzie prowadziłam warsztaty mentalne, takie jak emocje czy komunikacja. Ponadto, pracowałam w klinice psychiatryczno-psychologicznej Psychomedic, gdzie zajmowałam się m.in. niesieniem wsparcia pacjentom w zakresie doboru odpowiedniego specjalisty.

Nieustannie rozbudowuję swój warsztat w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Szkolę się dalej w zakresie konsultacji, diagnozy, interwencji psychologicznej, jak i również terapii psychologicznej, będąc pod regularną opieką doświadczonych terapeutów.

Katarzyna Leśniewska psycholog Nowy Targ

Katarzyna Leśniewska

psycholog

Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Zielonogórskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w jednej z wrocławskich placówek zajmującej się pomocą dzieciom dotkniętym kryzysem zdrowia psychicznego. Pracując w nurcie poznawczo-behawioralnym wiem, że sięgam po sprawdzone metody, co jest niezwykle ważne dla mnie w mojej pracy.
Staram się więc wykorzystując najnowsze badania naukowe pomagać osobom (dorosłym, dzieciom) poradzić sobie z trudnościami z różnych obszarów.

W kręgu moich zainteresowań są
zaburzenia depresyjne, lękowe, oraz zaburzenia związane z kręgiem uzależnień od wszystkich substancji psychoaktywnych oraz DDA i wpółuzależnienienia.
Każdego dnia poszerzam swoje kompetencje oraz wiedzę pod okiem doświadczonych terapeutów, poddaje się regularnej superwizji. Wolne chwile spędzam na zgłębianiu literatury fachowej.

Aleksandra Trzaskowska

psycholog, psychoterapeuta poznaczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Studia psychologicznie realizowałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie brałam udział w dwóch ścieżkach specjalizacyjnych: psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Doświadczenia zawodowe zbierałam w czasie licznych staży m.in. w szpitalu psychiatrycznym, a później podczas pracy na oddziałach rehabilitacji neurologicznej zarówno dzieci jak i dorosłych. Od 5 lat jestem również związana z psychologia wojskową. Brałam udział w szkoleniach min.  dotyczących interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, terapii behawioralnej.  W swojej pracy koncentruje się na pomocy osobom dorosłym doświadczającym kryzysów, osobom z obniżonym nastrojem i doświadczającym różnego rodzaju leków. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

psycholog Nowy Targ

Dominika Biela

psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne na  Akademii Ignatianum w Krakowie, ze specjalnością psychologia kliniczna, co było i jest głównym obszarem moich zainteresowań,  ze szczególnym uwzględnieniem terapii dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zdobyłam w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu
interwencyjnego w Krakowie na ulicy Naczelnej 12/1. Angażując się w życie i trudności podopiecznych ośrodka doskonaliłam swoje umiejętności empatii i komunikacji, pomagałam w rozwiązywaniu problemów zachowując etykę i profesjonalizm.
Zapraszam na spotkania, w których panuje bezpieczna atmosfera, pełna wsparcia i
akceptacji. Wspólnie popracujemy nad poprawą trudnej sytuacji i osiągnięciem równowagi życiowej.

Magdalena Baran psycholog Nowy Targ

Magdalena Baran

psycholog

 

Ukończyłam psychologię ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jestem w tracie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Lubelskiej Szkole Wyższej.   

Jestem także absolwentką studiów licencjackich na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów magisterskich na kierunku studia azjatyckie w ramach programu MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Swoje doświadczenie zdobyłam głownie w ramach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dobczycach. W toku edukacji byłam również zaangażowana w różnego typu działalność wolontariacką, która pozwoliła mi rozwijać się w pracy z dziećmi I z młodzieżą.

Współpracowałam także jako pomocnik badacza w projekcie ,,Diadyczne radzenie sobie ze stresem, a styl przywiązania partnerów”, w ramach którego prowadziłam między innymi wywiady przywiązania dorosłych (AAI).   Obecnie pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie wykonuje diagnozę oraz prowadzę zajęcia terapeutyczne z dziećmi, młodzieżą.

Moje zainteresowania terapeutyczne dotyczą pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w nurcie poznawczo- behawioralnym. W kontakcie terapeutycznym staram się zadbać o wprowadzenie atmosfery otwartości, uważności, a także indywidualnego dopasowania programu terapii do potrzeb klienta. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

Małgorzata Wójcik

psycholog

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ze specjalnością psychologia kliniczna. Dysponuję wiedzą na temat diagnozowania, udzielania wsparcia psychologicznego, rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ponadto rozwijam swoją wiedzę dotyczącą nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień pracuję jako psycholog szkolny. Udzielam wsparcia psychologicznego dla uczniów (także z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), konsultacji dla rodziców i nauczycieli. Prowadzę zajęcia doskonalące kompetencje emocjonalno-społeczne. W swojej praktyce prowadziłam zajęcia dla najmłodszych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, badałam i diagnozowałam uczniów, sporządzałam opinie psychologiczne, organizowałam zajęcia indywidualne dla dzieci przebywających w placówce pieczy zastępczej, brałam udział w zespołach specjalistów. Organizowałam także zajęcia grupowe i wsparcie dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej, a także pracowałam w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi w spektrum autyzmu.

W kontakcie terapeutycznym zależy mi na stworzeniu atmosfery zaufania i indywidualnym podejściu do klienta. W gabinecie staram się być uważna i wrażliwa na wszystkie zgłaszane trudności. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, a moim celem jest doskonalenie i wzbogacanie umiejętności terapeutycznych oraz diagnostycznych.

psycholog Nowy Targ

Opinie klientów

Polecam serdecznie Pana Pawła! Obawiałam się pierwszej wizyty, ale jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie. Pan Paweł jest profesjonalistą, przy którym pacjent czuje się komfortowo i już podczas pierwszej wizyty można zaufać.  Po 3 miesiącach terapii widzę ogromną różnice jaka zaszła w moim życiu, oczywiście na lepsze.

MARIA

 

Obawiałem się, że w małym miasteczku, takim jak Nowy Targ, wszyscy dowiedzą się o moim „wstydliwym problemie”.  Odważyłem się i wiem, że tajemnica i dyskrecja są zachowane. Polecam osobom, które wahają się, aby spróbowały przyjść i zmienić swoje życie. 

JASIEK

 

 

Pani Katarzyna jest kompetentną oraz wzbudzającą zaufanie osobą. Od pierwszej wizyty poczułam, że trafiłam we właściwe miejsce. Potrzebowałam kogoś, kto pomoże mi „poukładać” moje myśli, pewne zachowania i emocje. Dzięki naszym rozmowom widzę coraz więcej zależności, które pozwalają mi być bardziej pewną siebie kobietą. Jeżeli ktoś szuka osoby jednocześnie profesjonalnej oraz takiej której można śmiało zaufać, to bez wątpienia mogę polecić Panią Katarzynę.

IZA


Jesteśmy zadowoleni z konsultacji i diagnozy u Pani Kasi i Pawła w sprawie swojej córki. Otrzymałam profesjonalne wsparcie, wiedzę i opinie. Polecam!

KRYSTYNA I MARIUSZ

 

psycholog nowy targ

psycholog Nowy Targ

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

FAQ

Psycholog Nowy Targ

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA, SPRAWDŹ TUTAJ, CZY NIE MA NA NIE ODPOWIEDZI!

Przed pierwszą wizytą warto się zastanowić raz jeszcze co skłania mnie do pójścia do psychologa, jakie problemy chciałbym/chciałabym rozwiązać? Można sporządzić listę problemów, czy tematów, które chce się poruszyć na pierwszym spotkaniu. Jeśli leczyliśmy się gdzieś wcześniej i mamy jakąś dokumentacje medyczną warto ją ze sobą zabrać.

Niestety terapia nie rozwiąże każdego problemu. W niektórych przypadkach sprawdza się świetnie w leczeniu zaburzeń np. lękowych czy depresyjnych. Czasem ma zadanie wspierajace leczenie farmakologiczne, jak ma to miejsce w przypadku psychoz. Czasami terapia jest nieskuteczna np. w przypadku osobowości psychopatycznej. Podsumowując, niezwykle ważna jest diagnoza, która stwierdzi, czy i w jakim stopniu terapia może pomóc.

Oczywiście, to do jakiego terapeuty się udamy zależy od naszej decyzji, jednak warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT – cognitive behaviour therapy) jest terapią silnie osadzoną w badaniach naukowych. Oznacza to, że jej skuteczność została dowiedziona w licznych i bardzo restrykcyjnych badaniach. Podobnie, jak bierzemy jakiś lek, to raczej chcemy, żeby wcześniej był on dobrze przebadany, że jest bezpieczny i skuteczny. Inne nurty psychoterapeutyczne często nie prowadzą badań nt skuteczności i tego jak terapia działa. Po drugie CBT jest nastawiona na cel i wokół niego obraca się cała terapia. Inaczej mówiąc, dla terapeuty ważne jest żeby uporać się z problemem w jak najszybszym czasie. Po trzecie w nurcie CBT istnieją konkretne protokoły – ścieżki postępowania do konkretnych zaburzeń, a więc terapeuta nie musi sam wymyślać co ma zrobić, tylko wcześniej zespoły wybitnych naukowców z najlepszych uniwersytetów na świecie już to zrobiły i jak wcześniej wspominaliśmy, zostało potwierdzone to, że działają.

To zależy od diagnozy, ogólna zasada jest taka, że najdłużej trwa terapia zaburzeń osobowości, w innych przypadkach najczęściej mówimy o terapii krótkoterminowej tj. kilka miesięcy do roku czasu.

Tak, terapia to nie żaden przymus. Z terapii można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, o ile poinformuje o tym odpowiednio wcześniej przed planowanym spotkaniem.

Nie zawsze uda się, żebyśmy nawiązali odpowiednią nić porozumienia z terapeutą, który też jest tylko człowiekiem i z różnych przyczyn może nam nie odpowiadać. Istnieje możliwość zmiany terapeuty w miarę dostępnych terminów

Nerwica to dawna historyczna nazwa na zaburzenia lękowe. Obecnie ona nie obowiązuje, dlatego najlepiej spytać się osoby, która postawiała taką diagnozę, co miała na myśli. W ramach naszej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej zawsze staramy się stawiać diagnozy zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami tj. ICD-10 lub DSM-V. Jeśli ktoś rzeczywiście ma zaburzenia lękowe, to terapia poznawczo-behawioralna jest tutaj skuteczną metodą leczenia.

W większości przypadków opinia wydawana jest od ręki, po wcześniejszym wywiadzie i testach psychologicznych.